Đổi nguồn dòng TRC

Miêu tả:

Các loại đổi nguồn với IP67

12V/10W   Đổi nguồn TRC-10VA

12V/20W   Đổi nguồnTRC-20VA

12V/50W   Đổi nguồnTRC-50VA

12V/105W  Đổi nguồnTRC-105VA

12V/150W  Đổi nguồnTRC-150VA

12V/200W  Đổi nguồnTRC-200VA

12V/300W  Đổi nguồnTRC-300VA

12V/400W  Đổi nguồnTRC-400VA

12V/800W  Đổi nguồnTRC-800VA

Sản phẩm cùng loại